Фінансові терміни

CashFlow – звіт про рух грошових коштів. Звіт показує скільки грошей фізично прийшло до вас на рахунки та скільки з них пішло. CashFlow не показує прибутки, а тільки фізичний оборот коштів.

P&L – звіт про прибутки та збитки. Формується на основі нарахованих доходів і витрат. Показує, скільки реально заробляє ваш бізнес, хоча фізично цих грошей може не бути (наприклад, вони можуть бути заморожені в дебіторці).

ROI – return of investment. Дуже важливий показник. Визначається як прибуток, поділений на інвестиції. Використовується в поєднанні з тим, на що пішли інвестиції (ROI реклами, наприклад).

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Важливий показник ефективності бізнесу. Показує суму прибутку до нарахування податків, відсотків по кредитам, виплат боргів та амортизації.

Financial accounting – облік фінансових потоків та зобов’язань в розвинених країнах. Зазвичай це об’єднуюче поняття для управлінського та бухгалтерського обліку. Оскільки в розвинених країнах (США, Європа) це одне і те ж. Часто ведеться окремими компаніями Financial accountant (accounter) з використанням спеціальних програмних продуктів, подібних до Finmap.

Акція – цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право його власнику на отримання певного доходу (дивіденду).

Акціонерне товариство (АТ) – організаційна форма об’єднання підприємств, організацій окремих осіб. Характерна риса АТ – майнова відособленість від майна його членів і обмежена матеріальна відповідальність акціонерів за діяльність товариства в межах внеску.

Активи – Сума всієї дебіторки, фізичних грошей і залишків на складі, обладнання і т.д. По суті все, що чогось варте, а також все, що можна продати: від бренду до складу або дебіторки.

Аналіз – процес послідовного вивчення прийнятих рішень з метою їх реалізації та вдосконалення. Тут слід знати, наскільки надійний та ефективний зворотний зв’язок, без якого неможливе функціонування системи управління. Якщо мети не досягнуто, то аналітичним шляхом з’ясовуються причини, що зумовили зрив плану. До них, зокрема, відносяться: недоліки планування, контролю, нездійсненність поставленої мети.

Амортизація – зменшення вартості активу. Наприклад, купивши комп’ютер в офіс за $1000 через півроку ви зможете продати його тільки за $700. Ці $300 і є амортизація.

Банки – установи, що виконують функції зберігання грошових коштів, грошових розрахунків, надання кредитів, випуску цінних паперів.

Баланс (в перекладі з латинської — “має 2 вагові чаші”, означає рівновагу, врівноваження або кількісне вираження відносин між сторонами будь-якої діяльності) — це звіт, що відображає вартість бізнесу. Складається з двох рівних частин: активи і пасиви.

БРГК – бюджет руху грошових коштів. Плановий cashflow. Допомагає вам спланувати в календарі, в який день які платежі будуть у вашій компанії. І таким чином ви зможете уникнути касового розриву.

Бухгалтерський облік – являє собою впорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в вартісному вираженні про активи, зобов’язання, доходи та витрати організації і їх зміні, що виражається в суцільному, безперервному, документальному відображенні всіх господарських операцій. Стандарт розробляється державою і, по суті, це облік для держави, а не для власника.

Бухгалтерія – самостійний структурний підрозділ організації. Очолює бухгалтерію головний бухгалтер, який розробляє облікову політику, забезпечує правильність ведення обліку, його достовірність, здійснює контроль за збереженням, раціональним та економним використанням всіх ресурсів організації.

Бухгалтерська звітність – єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Бухгалтерські книги – це регістри бухгалтерського обліку, що представляють собою зброшуровані облікові таблиці (аркуші паперу) зі спеціальною графовкою. Всі сторінки в бухгалтерській книзі нумеруються, а в кінці книги ставиться підпис головного бухгалтера і вказується кількість сторінок. Найбільш поширеним видом є Головна книга і книги складського обліку матеріалів.

Валовий прибуток – весь ваш дохід мінус собівартість проданого товару або наданих послуг.

Валюта – грошова одиниця країни або грошові знаки іноземної держави.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Вексель – письмове зобов’язання сплатити борг по закінченню зазначеного в ньому терміну, складене за встановленою законом формою. Розрізняють векселі представницькі, ордерні, іменні.

Зовнішні користувачі – сторонні споживачі інформації з прямим або непрямим фінансовим інтересом.

Внутрішні користувачі – особи, зайняті в апараті управління, власники, менеджери, яким необхідна облікова інформація для здійснення планування, контролю та оцінки ділових операцій.

Внутрішня звітність містить дані, необхідні для повсякденного оперативного керування виробничо-фінансовою діяльністю організації. Наприклад, звіти про роботу цехів, відомості про хід виробництва і т.д.

Внутрішньорічна оперативно-технічна звітність містить показники про хід та результати роботи за день, декаду, місяць, квартал.

Зменшення або збільшення витрат – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу і в силу цього використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або використовуються по прямим призначенням.

Дебіторська заборгованість – заборгованість інших організацій і осіб вашої організації. Як правило, заборгованість клієнтів за вже виконану роботу.

Дебіторка – дебіторська заборгованість – сума грошей, яку ваші клієнти винні вам. Якщо, наприклад, ви виконали ремонт, клієнт оплатив тільки частину, а другу частину оплатить пізніше. Цей борг і є дебіторкою.

Дебітор – фізична або юридична особа, яка має грошову або майнову заборгованість перед підприємством.

Грошові кошти – це грошові кошти організації, що знаходяться в касі і на рахунках в банках. Грошові кошти, виражені у валюті, відображаються в Finmap в еквіваленті основної валюти, шляхом перерахунку за курсом міжбанку на дату здійснення операцій або складання звіту.

Подвійний запис – взаємопов’язане відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, коли кожна операція одночасно записується по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку на однакову суму.

Ділова репутація – це перевищення поточної ціни організації над вартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов’язань, що виникає при придбанні підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини). Ділова репутація може бути позитивною або негативною.

Позитивна ділова репутація організації – являє собою надбавку до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод. Вона амортизується протягом двадцяти років (але не більше терміну діяльності організації).

Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати організації в якості інших доходів.

Гроші – товар; загальний еквівалент; міра вартості товару.

Дивіденд – частина загальної суми чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до наявних у них акцій.

Дивіденди – особлива категорія витрат в бізнесі, яка не відображається в P&L. Це прибуток, виплачений власникам.

РГК (ДДС) – рух грошових коштів. Теж саме, що і ОДДС чи cashflow.

Довіреність – письмове повноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами; в ній вказується обсяг правомірностей представника і термін дії довіреності.

Документальне оформлення економічних подій означає, що кожен факт господарської діяльності повинен бути зафіксований в письмовій формі. Відсутність документа означає, що економічно подія не мала місця. І тільки якщо буде встановлено, що будь-яка подія не знайшла відображення в обліку, то це слід розглядати як результат навмисного або ненавмисного перекручування облікових даних або неможливість обліку окремих подій (наприклад, виникнення втрат товарно-матеріальних цінностей в силу природних втрат).

Документація – письмове свідоцтво щодо проведення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку. Кожна господарська операція, яка підлягає відображенню в бухгалтерському обліку, повинна бути оформлена документами, в яких наводиться повний опис здійсненої операції, її точний кількісний вираз і грошова оцінка. Правильність відомостей, що проводяться в документах, підтверджується підписами осіб, відповідальних за здійснення операції. Всі записи в регістрах бухгалтерського обліку робляться на підставі названих документів, що пройшли перевірку правильності і об’єктивності їх оформлення, а також законності здійснених операцій.

Документація – спосіб оформлення майна, зобов’язань і господарських операцій бухгалтерськими документами. Жодна операція не може бути відображена в обліку без підтвердження її відповідними документами. Правильне і своєчасне оформлення всіх господарських операцій документами — початкова стадія бухгалтерського обліку. Документація являє собою потік інформації про фінансово-господарську діяльність організації і тому широко використовується в управлінні організацією для попереднього, поточного і наступного контролю.

Документообіг – шлях, який здійснює документ від моменту його складання до здачі в архів. У кожній організації документообіг розробляється головним бухгалтером, затверджується керівником організації.

Дохід – нарахована сума, яку винен вам клієнт за надану послугу/відвантажений товар. Не завжди супроводжується надходженням грошей. Наприклад, здати об’єкт, відвантажити товар, надати послугу, але надходження з цього доходу буде пізніше.

Залишкова вартість – це вартість, що обчислюється як різниця між первісною або відновною вартістю та накопиченою сумою амортизації.

Інвентаризація – це перевірка наявності майна організації та стану її фінансових зобов’язань на певну дату шляхом звіряння фактичних даних з даними бухгалтерського обліку. Це основний спосіб фактичного контролю за збереженням майнових цінностей і коштів.

Інвестиції – особлива категорія доходу, яка не враховується в звіті P&L, так як інвестиції не формують прибуток. Відрізняються від кредиту тим фактом, що інвестиції немає необхідності повертати. Як правило, інвестор купує таким чином частку в вашій компанії.

Індивідуальна звітність формується господарюючими суб’єктами — юридичними особами — і характеризує їх виробничо-фінансову діяльність.

Інформація – своєчасне якісне отримання відомостей про фінансово-господарську діяльність організації для прийняття виважених управлінських рішень.

Капітал – вартість бізнесу. Все, що є в бізнесі: гроші + дебіторка + склад + основні засоби.

Калькуляція – угруповання витрат і розрахунок собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) і заготовлених матеріальних цінностей.

Картки – це окремі листи, розграфлені для потреб обліку, виготовлені з паперу або картону стандартного розміру. При відкритті картки реєструються в спеціальному реєстрі, де кожній з них присвоюється свій порядковий номер — це дозволяє в будь-який момент перевірити наявність усіх карток.

Касовий метод – метод обліку фінансів, в якому доходами вважаються всі надходження, а витратами — всі списання. Не дає можливості контролювати дебіторську і кредиторську заборгованість. Дає можливість сформувати звіт CashFlow.

Касовий розрив – ситуація, коли в компанії тимчасово не вистачає грошей, щоб оплатити виставлені рахунки. Як правило, ці гроші лежать в дебіторській заборгованості і повинні ось-ось надійти до бізнесу.

Контрагент – інша сторона в транзакції. При продажі — клієнт, при покупці — той, у кого купуєте (постачальник), при позиці – банк або той, хто вам цю позику видав.

Комбіновані регістри – регістри, в яких поєднуються хронологічний і систематичний запис. Прикладом є книга Журнал-Головна, а також більшість журналів-ордерів і відомостей.

Кореспонденція рахунків – зв’язок між рахунками, що виникає при відображенні на рахунках господарських операцій.

Кредит рахунку – назва правої частини бухгалтерського рахунку.

Кредит – надана позика в грошовій або товарній формі на умовах терміновості і платності.

Кредитор – окрема особа або підприємство дає що-небудь в борг або надає кредит.

Кредиторка – кредиторська заборгованість — сума грошей, яку ваша компанія винна підрядникам, постачальникам, співробітникам і т.д.

Ліквідність – здатність активів бути перетвореними в гроші. Буває висока і низька ліквідність.

Верстат на виробництві буде складно продати — значить, у нього низька ліквідність. А долари легко поміняти на іншу валюту, відповідно, у них дуже висока ліквідність.

Матеріальний баланс характеризує виробництво і споживання підприємством (країною) конкретних видів продукції і матеріалів.

Матеріально-виробничі запаси – оборотні кошти організації, характерною особливістю яких є те, що вони повністю переносять свою вартість на продукт праці в одному виробничому циклі. Матеріально-виробничі запаси включають в себе: сировину, матеріали, паливо, запасні частини, тару, будівельні матеріали та ін.

Маржа – різниця між продажною ціною і собівартістю товару або послуги.

Метод бухгалтерського обліку охоплює способи і прийоми, за допомогою яких вивчається предмет бухгалтерського обліку. Основними елементами методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність.

Податкова звітність (податкові декларації) являє собою сукупність показників, що характеризують правильність і повноту нарахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів і позабюджетні фонди.

Податковий облік є самостійним обліком і призначений для збору облікової інформації, яка забезпечує облік податків з метою об’єктивного оподаткування та складання податкової звітності. Податковий облік — це проведення самостійних розрахунків або розрахункових коригувань до даних бухгалтерського обліку з метою правильного визначення податкової бази.

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності – це вкладення в основні засоби, призначені для здачі в оренду, фінансового лізингу.

Позика/ кредит – сума грошей, отримана компанією в позику, тобто ви повинні цю суму повернути. Як правило, повернути необхідно навіть більшу суму.

Натуральні вимірники характеризують врахування об’єктів в натуральному вираженні. Залежно від фізичних властивостей об’єктів, це може бути метр, літр, кілограм, кіловат-година, тонно-кілометр та ін. В натуральному вимірі відбивається стан, рух і використання майна — основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, інвентарю та господарського приладдя, напівфабрикатів, готової продукції, товарів і т.п.

Нарахована витрата – нарахована сума, яку ваша компанія повинна виплатити партнеру, підряднику, співробітнику і тд. Наприклад, нарахування зарплат, відсотків по кредиту, оренди і т.д.

Нематеріальні активи. Під нематеріальними активами розуміють такі активи, які не володіють матеріально-речовою формою, використовуються більше 12 місяців, приносять економічні вигоди і у підприємства є виключне право власності на результати інтелектуальної діяльності.

Облігація – вид цінних паперів, що випускаються державою і акціонерним товариством. Має заздалегідь встановлений річний дохід в розмірі фіксованого відсотка. Підлягає погашенню (викупу) протягом обумовленого терміну.

Оборотна відомість – це спосіб узагальнення облікової інформації, що відображається на рахунках бухгалтерського обліку. Розрізняють оборотну відомість, складену за рахунками синтетичного і аналітичного обліку. Зворотна відомість за рахунками синтетичного обліку є зведенням оборотів і сальдо.

Основне виробництво – цехи, в яких здійснюється виробництво з виготовлення тієї продукції, заради якої створено підприємство. Аналітичний облік витрат на виробництво продукції організовується в розрізі об’єктів калькуляції і калькуляційних статей.

Загальновиробничі витрати – частина витрат з управління та обслуговування виробництва, які пов’язані з обслуговуванням основного і допоміжних виробництв. До таких витрат належать: заробітна плата персоналу з відрахуваннями на соціальне страхування, утримання, поточний ремонт і амортизацію будівель і споруд, спецінструмент, спецодяг і взуття, а також інші витрати, аналогічні за призначенням.

Загальногосподарські витрати – частина витрат з управління та обслуговування підприємства в цілому. Ці витрати складаються з адміністративно-управлінських витрат і загальногосподарських витрат. До них, зокрема, відноситься: заробітна плата адміністративно-управлінського і загальногосподарського персоналу, не пов’язаного з виробничим процесом, включаючи відрахування на соціальне страхування та соцзабезпечення, утримання, поточний ремонт і амортизацію основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення, витрати по воєнізованій та сторожовій охороні, а також різних зборів і відрахувань (сплата місцевих податків, зборів і ін.).

Односторонні регістри – це різні картки для обліку матеріальних цінностей, розрахунків та інших операцій. У них об’єднані окремі графи дебетових і кредитових записів. Облік ведеться на одному аркуші в грошових, натуральних або одночасно в обох вимірах. Односторонні регістри застосовуються в синтетичному і аналітичному обліку.

Оперативна звітність призначена для поточного контролю за господарською діяльністю організації, здійснюваного керівництвом.

Оперативний облік використовується для реєстрації, спостереження і контролю окремих явищ фінансово-господарської діяльності організації з метою повсякденного управління нею. Відомості оперативного обліку збираються на певну дату усно, по телефону, телеграфу, телефаксу або надсилаються поштою у вигляді термінових повідомлень керівництву організацій, власникам (учасникам, засновникам) і державним органам, якщо це передбачено законодавством України. За допомогою оперативного обліку в організаціях здійснюють повсякденний оперативний контроль за ходом випуску і продажу продукції і витрачанням фонду заробітної плати, своєчасним придбанням матеріальних цінностей, здійсненням розрахунків з постачальниками і покупцями і т.д. Така інформація необхідна для відповідних оперативних висновків і розробки конкретних рекомендацій, вони усувають негативні тенденції і виявляють додаткові резерви з подальшим їх використанням у виробництві.

Основні засоби – сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби і знаряддя праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців, і приносить економічні вигоди.

Оцінка майна та зобов’язань – це спосіб вираження в обліку і звітності окремих видів майна та джерел їх утворення в грошовому вимірі.

Пасиви – розділ балансового звіту (балансу), завжди рівні активам. Складаються принципово з двох частин: власний капітал і позиковий. Позиковий — це сума кредиторських заборгованостей. Решта — власний капітал. Чим більше частка власного капіталу — тим менш ризикований бізнес. Значить, ви розвиваєтеся на власні, а не позичені гроші.

Пасивні рахунки – це рахунки бухгалтерського обліку, на яких обліковуються джерела формування майна, їх наявність, склад, рух, а також зобов’язання. Наприклад, рахунок «Капітал», рахунок «Короткострокові кредити банків» і т.п. На пасивних рахунках сальдо тільки кредитове.

Первісна вартість основних засобів – вартість, за якою основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію щодо його застосування.

Підрядник – будівельна організація, що виконує роботи за договором із замовником (підприємством-забудовником). Підрядник може передавати певні спеціальні роботи (санітарно-технічні та ін.) іншим організаціям, які в таких випадках називаються субпідрядниками.

Надходження – гроші, отримані на рахунок вашої компанії. Це можуть бути аванси, постоплати, кредити, інвестиції і багато іншого.

Прибуток – узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності організації. Розрізняють валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, нерозподілений (чистий) прибуток.

Прибуток – різниця між доходами і витратами. Те, що реально заробляє ваш бізнес.

Принцип обліку – основа, вихідне, базове положення бухгалтерського обліку як науки, яке зумовлює всі наступні, що випливають з нього, затвердження.

Принцип подвійного запису – подвійне безперервне відображення господарських явищ, фактів і операцій, зумовлене використанням подвійного запису на рахунках, тобто одночасно і на однакову суму запис здійснюється за дебетом одного рахунку і кредиту іншого рахунку.

Принцип конфіденційності – зміст внутрішньої облікової інформації: комерційна таємниця організації, за розголошення і нанесення шкоди її інтересам передбачена встановлена законодавством відповідальність.

Принцип нарахувань (умовні факти господарської діяльності) виходить з того, що всі операції відображаються в обліку по мірі їх виникнення, а не в момент оплати, і відносяться до того звітного періоду, коли була здійснена операція.

Принцип об’єктивності (реєстрації) полягає в тому, що всі господарські операції повинні знаходити відображення в бухгалтерському обліку, бути зареєстрованими протягом всіх етапів обліку, підтверджуватися виправдувальними документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.

Принцип періодичності націлений на регулярне, періодично повторюване балансове узагальнення — складання балансу і звітності за рік, півріччя, квартал, місяць. Названий принцип забезпечує порівнянність звітних даних, дозволяє після закінчення певних періодів часу обчислити фінансові результати.

Пріоритет змісту над формою означає, що дотримання правових норм і економічної доцільності подій господарської діяльності має переважати над формою, регламентованої відповідними нормативними документами. Дана вимога хоча і оголошена, проте в реальному житті її виконання є досить проблематичним.

Витрати майбутніх періодів – це витрати, здійснені в звітному періоді, але відносяться вони до наступних звітних періодів. У бухгалтерському обліку і звітності враховуються в обсязі фактично витрачених сум. У бухгалтерському балансі вони відображаються окремою статтею і підлягають списанню в порядку, встановленому організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції та ін.), протягом періоду, до якого вони належать.

Рентабельність – співвідношення прибутку до обороту. Розраховується за певний період (місяць, квартал, рік). Говорить про те, наскільки ефективно працює ваш бізнес. Рентабельність активів (відношення прибутку до активів) зазвичай порівнюється з відсотком по депозитах. Рентабельність бізнесу повинна бути більшою, щоб виправдовувати ризики підприємницької діяльності.

Сальдо рахунку – різниця між сумами, відображеними за дебетом і кредитом рахунка.

Сальдо – різниця між надходженнями і списаннями. Показує наскільки грошей у вашій компанії або на конкретному рахунку стало більше або менше. Це ще не прибуток!

Своєчасність передбачає надання апарату управління і зовнішнім користувачам інформації негайно, вчасно. Затримка в отриманні інформації щодо скоєних господарських операцій не дає змоги вчасно впливати на процес управління і робить її, по суті, непотрібною.

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використаних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

Систематичні регістри – регістри, запис в яких здійснюється в системі рахунків бухгалтерського обліку, наприклад, Головній книзі.

Порівнянність облікових показників з плановими реалізує одну з важливих функцій бухгалтерського обліку — функцію контролю. Облікові показники повинні бути порівняні з показниками бізнес-плану, оскільки, з одного боку, останні стадії прогнозування господарської діяльності організації розроблялися на основі показників обліку, а з іншого боку, отримання інформації про хід виконання планових показників неможливе без даних бухгалтерського обліку. При недотриманні цієї вимоги складання бізнес-плану не має сенсу.

Збереження передбачає забезпечення за рахунок використання розгорнутого Плану рахунків (робочого плану рахунків), який охоплює всі аспекти руху і зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, збереження майна організації. Ця функція посилюється об’єктивним веденням обліку та своєчасним проведенням інвентаризації.

Спеціальна звітність включає сукупність певних показників. Так, організації складають звітність про відрахування на соціальне страхування та забезпечення і витрати за рахунок цих відрахувань, декларацію про податок на майно та ін.

Стандартизація документів – встановлення однакових (стандартних) розмірів бланків однотипних документів, які дозволяють більш ефективно використовувати папір при друці документів, зменшують їхні відходи. Крім того, стандартизація полегшує обробку документів, використання електронно-обчислювальних машин та зберігання документів в архіві.

Статистична звітність являє собою систему кількісних і якісних показників, що характеризують роботу організації за певний період часу з метою виявлення типових і масових явищ, процесів і їх результатів.

Статистичний облік відображає і узагальнює масові явища і їх закономірності в фінансово-господарській діяльності організацій, громадського життя і природі. Він тісно пов’язаний з іншими видами господарського обліку, використовує дані оперативного і бухгалтерського обліку, має свої особливі прийоми збору даних (переписи, анкети, опитування) і способи їх обробки (угрупування, зведення, обчислення різних показників: середніх, індексів, коефіцієнтів кореляції і т.п.).

Дані статистичного обліку використовуються для економічного аналізу і прогнозування на поточний і перспективний періоди в розрізі окремих організацій, економічного регіону і країни. Статистика не обмежується відображенням процесів матеріального виробництва. Вона охоплює всі сторони економічного і суспільного життя, показує чисельність і склад населення, народжуваність і смертність людей, матеріальний і культурний рівень життя народу; дозволяє здійснити переоцінку основних фондів, розкриває інфляційні процеси, явища політичного життя країни і т.д.

Статтею бухгалтерського балансу називається показник (рядок) активу і пасиву балансу, що характеризує окремі види майна, джерел його формування, зобов’язань підприємства.

Позика – надання грошей у борг за певну плату.

Рахунок бухгалтерського обліку – це спосіб угрупування економічно однорідних видів засобів, джерел і процесів.

Теорія бухгалтерського обліку – наука, що вивчає теоретичні, методологічні основи бухгалтерського обліку та дає практичні рекомендації щодо організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

Точність – початково притаманна бухгалтерському обліку вимога, тому що випливає з його відмінних якостей — документального оформлення і безперервної реєстрації економічних подій особами, за статусом відповідальними за їх виконання.

Управлінський облік – фінансовий облік для власника. Основним завданням є надати інформацію власнику або керівнику бізнесу для допомоги в своєчасному прийнятті управлінських рішень, що впливають на розвиток бізнесу.

Фінансовий облік – облік фінансів на підприємстві. Ділиться на управлінський і бухгалтерський облік. Це система збору облікової інформації, яка забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, а також складання фінансової звітності.

Дані фінансового звіту використовуються всередині організації керівниками різних рівнів і зовнішніми користувачами (інвесторами, кредиторами, банками, податковими та фінансовими органами і т.д.).

Фінансовий облік охоплює значну частину бухгалтерського обліку, акумулює інформацію про майно і зобов’язання організації: нематеріальні активи, основні засоби, орендоване майно, фінансові вкладення, оборотні активи та зобов’язання організації, грошові кошти, капітал, фонди та резерви, прибутки і збитки і т.д .