Terminologia finansowa

Cashflow – raport o przepływie środków pieniężnych. Pokazuje, ile pieniędzy faktycznie wpłynęło na Twoje konto i ile z niego wyszło. Nie pokazuje zysku, tylko faktyczne obroty.

P&L – raport o przychodach i ubytkach. Formuje się na podstawie naliczonych wpływach i wydatkach. Pokazuje, ile realnie zarobił Twój biznes. Chociaż fizycznie tych pieniędzy może nie być. Mogą być zamrożone w należnościach, na przykład.

ROI – return of investment. Bardzo ważny wskaźnik. Określa się jako zysk podzielony na inwestycje. Używa się w połączeniu z tym, na co zostały przeznaczone inwestycje. ROI reklamy, na przykład.

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ważny wskaźnik efektywności biznesu. Pokazuje sumę przychodu przed naliczeniem podatków, odsetek kredytowych, spłat długów oraz amortyzacji.

Financial Accounting – administracja ruchów finansowych i zobowiązań w rozwiniętych krajach. Zazwyczaj to wspólne pojęcie dla administracyjnego i księgowego rachunku. W rozwiniętych krajach (USA, EU) te pojęcia są identyczne.

Akcja – papier wartościowy, dystrybuowana przez spółkę akcyjną i dająca jej właścicielowi prawo do uzyskania określonego przychodu (dywidendów).

Spółka Akcyjna (S.A.) – organizacyjna forma zrzeszenia przedsiębiorstw, organizacji, oddzielnych jednostek. Cechą charakterystyczną S.A. jest odrębność majątkowa od majątku jego członków i ograniczona odpowiedzialność materialna akcjonariuszy za działalność spółki w granicach wkładu.

Aktywa – suma wszystkich należności, fizycznych środków oraz pozostałości magazynowych, narzędzi i t. d. W zasadzie wszystko, co jakkolwiek kosztuje. Wszystko, co można sprzedać. Od marki, do magazynu czy należności.

Analiza – proces konsekwentnego studiowania podjętych decyzji, celem ich realizacji i udoskonalenia. Tu warto wiedzieć, na ile rzetelny jest odzew, bez którego niemożliwe jest funkcjonowanie systemu zarządzania. Jeśli cel nie został osiągnięty, to drogą analizy wyjawiane są przyczyny, które wywołały zryw planu. Między innymi należą do nich: brak planowania, kontroli, niemożliwość spełnienia obranego celu.

Amortyzacja – zmniejszenie kosztów aktywu. Na przykład, kupując komputer do biura za 1000$, za pół roku będzie można go sprzedać jedynie za 700$. Te 300$ to właśnie amortyzacja.

Banki – urzędy, pełniące funkcję przechowywania środków pieniężnych, udzielania kredytów, produkcji papierów wartościowych.

Bilans – (z łaciny – „posiadający 2 szale wagowe”) – oznacza równowagę, zrównoważenie, lub ilościowe wyrażenie relacji pomiędzy stronami jakiejkolwiek działalności. Bilans – raport, odzwierciedlający cenę biznesu. Składa się z dwóch równych części – aktywa i pasywa.

BPP – Budżet Przepływów Pieniężnych. Planowy Cashflow. Pomaga w zaplanowaniu w kalendarzu, w jakim dniu jakie płatności będą wychodzić z firmy. W ten sposób możesz uniknąć luki gotówkowej.

Administracja księgowa – stanowi uporządkowany system gromadzenia, rejestracji i uogólniania informacji w wyrażeniu kosztowym o aktywach, zobowiązaniach, dochodach i wydatkach organizacji i ich zmianach, wyrażoną w ciągłym, nieprzerwanym, dokumentalnym odzwierciedleniu wszystkich operacji gospodarczych. Standard jest ustalany przez państwo i w zasadzie jest to administracja dla państwa, a nie właściciela.

Księgowość – niezależna jednostka strukturalna w organizacji. Kierownikiem jest główny księgowy, który opracowuje politykę rachunkowości, zapewnia poprawność rachunkowości, jej rzetelność, monitoruje bezpieczeństwo, racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji.

Sprawozdania finansowe – ujednolicony system danych, dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej organizacji, oraz wyników jej działalności gospodarczej, opracowany na podstawie danych księgowych zgodnie z ustalonymi formularzami.

Księgi rachunkowe – rejestry księgowe, które są zszyte z tabel księgowych (arkuszy papieru) ze specjalnymi wykresami. Wszystkie strony w księdze są ponumerowane, a na końcu księgi podpisuje się główny księgowy i wskazuje się ilość stron. Najpopularniejszym typem jest księga główna i księgi magazynowe.

Zysk brutto – cały Twój dochód minus koszt fabryczny sprzedanych towarów lub świadczonych usług.

Waluta – jednostka pieniężna kraju, lub znaki pieniężne państwa zagranicznego.

Kurs walutowy – cena jednostki pieniężnej danego kraju, wyrażona w jednostkach pieniężnych innego kraju.

Weksel – pisemne zobowiązanie do spłaty długu po upływie określonego w nim terminu, sporządzone w formie prawnej. Wyróżniamy rachunki na okaziciela, rachunki zamówień, rachunki nominalne.

Użytkownicy zewnętrzni – zewnętrzni konsumenci informacji, z bezpośrednim lub pośrednim interesem finansowym.

Użytkownicy wewnętrzni – osoby zatrudnione w aparacie zarządzania, właściciele, menedżerowie, którzy potrzebują informacji księgowych do planowania, monitorowania i oceny operacji gospodarczych.

Sprawozdania wewnętrzne – zawiera dane, niezbędne do codziennego zarządzania operacyjnego działalnością produkcyjną i finansową organizacji. Na przykład raporty z pracy sklepów, informacje o postępie produkcji itp.

Roczna sprawozdawczość operacyjna i techniczna zawiera wskaźniki postępu i wyników pracy na dzień, dekadę, miesiąc, kwartał.

Odpady nadające się do recyklingu – pozostałości surowców, materiałów, półproduktów i innych zasobów materiałowych, powstające w procesie produkcji towarów/usług, które całkowicie lub częściowo utraciły właściwości konsumenckie pierwotnego zasobu, a zatem są używane z podwyższonymi kosztami (spadek wydajności produktu) lub niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Zadłużenie kredytowe – zadłużenia innych organizacji i osób z Twojej organizacji. Z reguły jest to zaległość z tytułu pracy, która została już wykonana.

Należności – kwota pieniężna, na którą Twoi klienci są wobec Ciebie zobowiązani. Jeśli np. dokonałeś naprawy, klient zapłacił tylko część, a druga część zapłaci później. Ten dług to właśnie należność

Dłużnik – osoba fizyczna lub prawna, która ma wobec przedsiębiorstwa dług pieniężny lub majątkowy.

Środki pieniężne – środki Twojej organizacji, przechowywane w gotówce i na rachunkach bankowych. Fundusze denominowane w walutach obcych są odzwierciedlane w Finmap w równowartości waluty bazowej, poprzez przeliczenie po międzybankowym kursie wymiany z dnia transakcji lub raportowania.

Podwójny zapis – powiązane odzwierciedlenie operacji gospodarczych na rachunkach księgowych, gdy każda transakcja jest jednocześnie rejestrowana na obciążeniu jednego rachunku i na uznaniu innego rachunku na tę samą kwotę.

Wartość firmy – nadwyżka bieżącej ceny organizacji nad wartością bilansową wszystkich jej aktywów i pasywów, wynikającą z nabycia przedsiębiorstwa jako kompleksu majątkowego (w całości lub częściowo). Wartość (reputacja) może być dodatnia (pozytywna) lub ujemna (negatywna). Pozytywna reputacja biznesowa organizacji jest nadwyżką do ceny płaconej przez kupującego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne. Amortyzuje się przez dwadzieścia lat (ale nie dłużej niż czas istnienia organizacji). Ujemna wartość firmy jest w całości zaliczana do wyników finansowych organizacji jako dochody z kategorii „inne”.

Pieniądze – towar; uniwersalny wymiar / równowartość; miara kosztu produktu.

Dywidend – część ogólnej kwoty zysku netto spółki akcyjnej, podzielona pomiędzy akcjonariuszy, zgodnie z posiadanymi przez nich akcjami.

Dywidendy – specjalna kategoria wydatków firmowych, która nie widnieje w rachunku zysków i strat. Jest to zysk wypłacany właścicielom.

RSP – Ruch Środków Pieniężnych; to samo, co BPP, cashflow.

Pełnomocnictwo – pisemne upoważnienie, wystawione przez jedną osobę drugiej, do reprezentacji przed osobami trzecimi; wskazuje zakres uprawnień pełnomocnika i czas trwania pełnomocnictwa.

Dokumentacja zdarzeń gospodarczych oznacza, że każdy fakt działalności gospodarczej musi być odnotowany w formie pisemnej. Brak dokumentu oznacza, że zdarzenie gospodarcze nie miało miejsca. I tylko wtedy, gdy zostanie ustalone, że zdarzenie nie zostało odzwierciedlone w rachunkowości, należy to uznać za wynik celowego lub niezamierzonego zniekształcenia danych księgowych lub niemożność wzięcia pod uwagę poszczególnych zdarzeń (na przykład brak zapasów z powodu naturalnej utraty).

Dokumentacja zdarzeń gospodarczych oznacza, że każdy fakt działalności gospodarczej musi być odnotowany w formie pisemnej. Brak dokumentu oznacza, że zdarzenie gospodarcze nie miało miejsca. I tylko wtedy, gdy zostanie ustalone, że zdarzenie nie zostało odzwierciedlone w rachunkowości, należy to uznać za wynik celowego lub niezamierzonego zniekształcenia danych księgowych lub niemożność wzięcia pod uwagę poszczególnych zdarzeń (na przykład brak zapasów z powodu naturalnej utraty).

Dokumentacja – pisemne zaświadczenie o dokonanej transakcji gospodarczej, które nadaje moc prawną danym księgowym. Każda transakcja biznesowa, która ma być odzwierciedlona w rachunkowości, musi być udokumentowana pełnym opisem przeprowadzonej transakcji, jej dokładnym wyrażeniem ilościowym i wartością pieniężną. Poprawność informacji zawartych w dokumentach potwierdzają podpisy osób odpowiedzialnych za operację. Wszelkie zapisy w rejestrach księgowych dokonywane są na podstawie imiennych dokumentów, które przeszły weryfikację poprawności i obiektywizmu ich wykonania oraz legalności dokonywanych transakcji.

Dokumentacja – sposób ewidencjonowania majątku, zobowiązań i operacji gospodarczych w dokumentach księgowych. Żadna transakcja nie może zostać odzwierciedlona w księgowości bez potwierdzenia jej odpowiednimi dokumentami. Prawidłowa i terminowa rejestracja wszystkich transakcji biznesowych wraz z dokumentami to wstępny etap księgowości. Dokumentacja jako przepływ informacji o działalności finansowej i gospodarczej organizacji jest szeroko stosowana w zarządzaniu organizacją do wstępnej, bieżącej i późniejszej kontroli.

Obieg dokumentacji – droga, którą przechodzi dokument od momentu jego sporządzenia do momentu przekazania go do archiwum. W każdej organizacji obieg dokumentacji jest opracowywany przez głównego księgowego i zatwierdzany przez kierownika organizacji.

Dochód – naliczona kwota, którą klient jest Ci winien za wykonaną usługę lub dostarczony produkt. Nie zawsze występuje wraz ze wpływem pieniędzy. Na przykład przekazanie obiektu, wysłanie towaru, świadczenie usługi. A przelew tego dochodu następuje później.

Dochodowe inwestycje materialne – inwestycje w środki trwałe, przeznaczone do wynajmu, leasingu finansowego.

Pożyczka/kredyt – kwota pieniędzy, otrzymana przez firmę w pożyczce, czyli należy tę kwotę zwrócić. Z reguły nawet dużą ilość.

Inwentaryzacja – sprawdzenie dostępności majątku organizacji i stanu jej zobowiązań finansowych na określony dzień, poprzez porównanie danych rzeczywistych z danymi księgowymi. Jest to podstawowy sposób faktycznej kontroli bezpieczeństwa majątku i funduszy.

Inwestycje – specjalna kategoria dochodów, która nie jest uwzględniona w rachunku zysków i strat, ponieważ inwestycje nie generują zysków. Różnią się od kredytu tym, że inwestycja nie wymaga spłaty. Z reguły w ten sposób inwestor kupuje udziały w Twojej firmie.

Sprawozdawczość indywidualna sporządzana jest przez podmioty gospodarcze – osoby prawne – i charakteryzuje ich działalność produkcyjną i finansową.

Informacje – terminowe i jakościowe uzyskanie danych o działalności finansowej i gospodarczej organizacji, w celu podejmowania zrównoważonych decyzji zarządczych.

Kapitał – wartość firmy. Wszystko, co jest w biznesie: pieniądze (na rachunkach wewnętrznych) + należności (więcej niż zero na rachunkach zewnętrznych) + magazyn + środki trwałe.

Kalkulacja – grupowanie kosztów i wyliczenie kosztu określonych rodzajów produktów (robót, usług) oraz zebranych wartości materialnych.

Karty – pojedyncze kartki papieru, wycięte do celów księgowych, wykonane z papieru lub tektury o standardowym rozmiarze. Podczas otwarcia karty są rejestrowane w specjalnym rejestrze, w którym każdej z nich przypisany jest własny numer seryjny – dzięki temu w dowolnym momencie można sprawdzić dostępność wszystkich kart.

Metoda kasowa – metoda rozliczania finansów, w której wszystkie wpływy są uważane za dochód, a wszystkie odpisy za wydatki. Nie daje możliwości kontrolowania należności i zobowiązań. Pomaga przewidzieć PSP. Umożliwia tworzenie raportu CashFlow.

Luka gotówkowa – sytuacja, w której firma chwilowo nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na opłacenie faktur. Z reguły te pieniądze znajdują się w należnościach i niedługo wpłyną.

Kontrahent – druga strona transakcji. Przy sprzedaży – klient, przy zakupie – osoba, od której kupujesz (dostawca), przy kredycie – bank lub osoba, która Ci tego kredytu udzieliła.

Rejestry łączone – takie, które łączą wpisy chronologiczne i systematyczne. Przykładem jest księga główna, oraz większość dzienników zamówień i zestawień.

Korespondencja kont – relacja między kontami, która ma miejsce, gdy transakcje biznesowe są odzwierciedlane na kontach.

Kredyt konta – nazwa prawej strony konta rachunkowego.

Kredyt – pożyczka udzielana w formie gotówkowej lub towarowej w warunkach pilności i wypłacalności.

Kredytodawca – osoba fizyczna, firma, która coś pożycza, udziela pożyczki.

Wierzytelności – rozrachunki z dostawcami – kwota pieniężna, którą Twoja firma jest winna kontrahentom, dostawcom, pracownikom itp.

Płynność – zdolność aktywów do zamiany na pieniądze. Płynność może być wysoka i niska. Ciężko będzie sprzedać maszynę w produkcji, co oznacza, że ma niską płynność. A dolary łatwo zamienić na naszą walutę. W związku z tym mają bardzo wysoką płynność.

Bilans materiałowy charakteryzuje produkcję i zużycie przez przedsiębiorstwo (kraj) określonych rodzajów produktów i materiałów.

Zapasy – aktywa obrotowe organizacji, których charakterystyczną cechą jest to, że w jednym cyklu produkcyjnym całkowicie przenoszą swoją wartość na produkt pracy. Zapasy obejmują: surowce, materiały, paliwo, części zamienne, pojemniki, materiały budowlane itp.

Marża – różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem produktu lub usługi.

Metoda rachunkowa obejmuje sposoby i techniki, za pomocą których bada się przedmiot rachunkowości. Głównymi elementami metody rachunkowej są: dokumentacja, inwentaryzacja, księgowość, podwójne księgowanie, wycena, kosztorysowanie, bilans i sprawozdawczość.

Sprawozdawczość podatkowa (deklaracje podatkowe) – zestaw wskaźników, charakteryzujących poprawność i kompletność naliczania podatków i opłat do budżetów różnych szczebli oraz funduszy pozabudżetowych.

Rachunkowość podatkowa – księgowość niezależna, ma na celu zbieranie informacji księgowych, które zapewniają rachunkowość podatkową w celu obiektywnego opodatkowania i sprawozdawczości podatkowej. Rachunkowość podatkowa to prowadzenie niezależnych obliczeń lub szacunkowych korekt danych księgowych, w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.

Miary naturalne charakteryzują rozważane przedmioty w wyrażeniu naturalnym. W zależności od właściwości fizycznych mierzonych podmiotów może to być metr, litr, kilogram, kilowatogodzina, tonokilometr itp. Miary naturalne odzwierciedlają stan, ruch i użytkowanie mienia – środków trwałych, wartości niematerialnych, materiałów, zapasów i artykułów gospodarstwa domowego, półprodukty, wyroby gotowe, towary itp.

Naliczony wydatek – naliczona kwota, którą Twoja firma musi zapłacić partnerowi, kontrahentowi, pracownikowi itp. Na przykład płace, odsetki od pożyczki, czynsz itp.

Wartości niematerialne. Przez wartości niematerialne rozumie się takie aktywa, które nie mają postaci materialnej, są użytkowane dłużej niż 12 miesięcy, przynoszą korzyści ekonomiczne, a przedsiębiorstwo posiada wyłączną własność do efektów (produktów) działalności intelektualnej.

Obligacja – rodzaj papierów wartościowych emitowanych przez państwo i spółkę akcyjną. Posiada ustalony z góry roczny dochód o stałej wartości procentowej. Zwrotny (umorzalny) w określonym terminie.

Rachunek obrotów – sposób podsumowania informacji księgowych, odzwierciedlonych w rachunkach księgowych. Rozróżniamy rachunek obrotów, skompilowany na podstawie kont rachunkowości syntetycznej i analitycznej. Rachunek obrotów dla kont syntetycznych to zestaw obrotów i saldo.

Produkcja podstawowa – zakłady, w których odbywa się produkcja wyrobów, pod które przedsiębiorstwo zostało utworzone. Rozliczanie analityczne kosztów produkcji zorganizowane jest w kontekście obiektów i pozycji kalkulacyjnych.

Wydatki ogólnoprodukcyjne – część kosztów zarządzania i utrzymania produkcji, które są związane z obsługą produkcji głównej i pomocniczej. Wydatki te obejmują: wynagrodzenia personelu z odliczeniami na ubezpieczenie społeczne, konserwację, bieżące naprawy i amortyzację budynków i budowli, narzędzia specjalne, wyposażenie specjalne, kombinezony i obuwie, a także inne wydatki o podobnym przeznaczeniu.

Ogólne wydatki gospodarcze – część wydatków, związanych z zarządzaniem i utrzymaniem przedsiębiorstwa jako całości. Na wydatki te składają się koszty administracyjne i zarządcze oraz koszty ogólne. Należą do nich w szczególności: wynagrodzenia pracowników administracyjno-kierowniczych i ogólnogospodarczych, niezwiązanych z procesem produkcyjnym, w tym ZUS, utrzymanie, naprawy bieżące i amortyzacja środków trwałych na cele administracyjne i ogólnogospodarcze, wydatki na zmilitaryzowane i wartownicze zabezpieczenia, a także różne opłaty i potrącenia (opłata podatków lokalnych, opłat itp.).

Ewidencje jednostronne – różnego rodzaju karty do księgowania wartości materialnych, rozliczeń i innych operacji. Łączą oddzielne kolumny zapisów debetowych i kredytowych. Rachunkowość prowadzona jest na jednym arkuszu w miarach pieniężnych, naturalnych, lub jednocześnie w obu. Ewidencje jednostronne wykorzystywane są w rachunkowości syntetycznej i analitycznej.

Raportowanie operacyjne ma na celu bieżącą kontrolę działalności gospodarczej organizacji, prowadzoną przez kierownictwo.

Rachunkowość operacyjna służy do rejestrowania, monitorowania i kontrolowania niektórych zjawisk działalności finansowej i gospodarczej organizacji, w celu jej bieżącego zarządzania. Operacyjne dane księgowe pozyskiwane są w określonym terminie ustnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem, lub przesyłane pocztą w formie pilnych zawiadomień do kierownictwa organizacji, właścicieli (uczestników, założycieli) i organów państwowych, o ile przewiduje to prawo krajowe. Za pomocą rachunkowości operacyjnej organizacje prowadzą bieżącą kontrolę operacyjną nad postępem produkcji i sprzedaży produktów oraz wydatkami płacowymi, terminowym nabywaniem aktywów materialnych, rozliczeniami z dostawcami i nabywcami itp. Takie informacje są niezbędne do właściwych wniosków operacyjnych i opracowania konkretnych rekomendacji, eliminowania negatywnych tendencji i identyfikowania dodatkowych rezerw z ich późniejszym wykorzystaniem w produkcji.

Środki trwałe – zbiór środków materialnych, wykorzystywanych jako narzędzia pracy przy wytwarzaniu produktów, wykonywaniu pracy lub świadczeniu usług, albo do zarządzania organizacją przez okres, przekraczający 12 miesięcy lub normalny cykl operacyjny, jeśli przekracza 12 miesięcy i przynosi korzyści ekonomiczne.

Wartość rezydualna – wartość obliczana jako różnica pomiędzy wartością pierwotną lub odtworzeniową, a skumulowaną amortyzacją.

Wycena majątku i zobowiązań jest sposobem wyrażania w rachunkowości i sprawozdawczości niektórych rodzajów majątku i źródeł ich powstawania w kategoriach pieniężnych.

Pasywa – sekcja bilansu (bilans), zawsze równa aktywom. Zasadniczo składa się z dwóch części: kapitału własnego i długu. Dług to kwota do zapłaty. Reszta to kapitał własny. Im większy udział kapitału własnego, tym mniej ryzykowny biznes. Oznacza to, że rozwijasz się na swoje, a nie pożyczone pieniądze.

Konta pasywne – konta księgowe, które uwzględniają źródła powstawania majątku, jego dostępność, skład, ruch, a także zobowiązania. Na przykład konto „Kapitał”, konto „Krótkoterminowe pożyczki bankowe” itp. Na kontach pasywnych saldo jest tylko kredytowe.

Koszt początkowy środków trwałych – koszt, po którym środki trwałe są przyjmowane do rachunkowości.

Plan kont rachunkowych stanowi usystematyzowany wykaz kont księgowych i instrukcję jego używania.

Wykonawca – organizacja budowlana wykonująca prace na podstawie umowy z klientem (deweloperem). Może przekazać określone prace specjalne (sanitarne itp.) innym organizacjom, które w takich przypadkach nazywane są podwykonawcami.

Kompletna inwentaryzacja – sprawdzenie wszystkich rodzajów majątku organizacji. Przeprowadzana jest na koniec roku, przed sporządzeniem raportu rocznego, a także z pełnym audytem dokumentacji na wniosek organów finansowych i śledczych.

Kompletność informacji księgowych zakłada ich utworzenie w skali odpowiedniej do potrzeb zarządzania, w granicach, określonych przez miarę pieniężną. Nadmiar informacji zwiększa koszt ich pozyskania, komplikuje rachunkowość, utrudnia podejmowanie konkretnych decyzji i ostatecznie obniża skuteczność kontroli. Ten ostatni fakt ma również miejsce w przypadku, gdy poświadczenia nie są w pełni przygotowane.

Późniejsza kontrola realizowana jest głównie w formie audytów dokumentów, a także poprzez sprawdzanie przez księgowych dokumentów, które stanowią podstawę do rejestracji operacji gospodarczych.

Dostawca – firma, która wysyła swoje produkty do klientów. Relacje między dostawcą a odbiorcami regulują umowy, a rozliczenia między nimi dokonywane są bezgotówkowo.

Wpływy – pieniądze otrzymane na konto Twojej firmy. Po prostu masa pieniężna. Mogą to być zaliczki, odroczenia, pożyczki, inwestycje i wiele więcej.

Zysk – uogólniony wskaźnik działalności finansowej i gospodarczej organizacji. Wyróżniamy zysk brutto, zysk ze sprzedaży, zysk przed opodatkowaniem, zysk netto.

Zysk – różnica między wpływami a wydatkami. To, ile naprawdę zarabia Twoja firma.

Zasada rachunkowości – podstawowa, wyjściowa pozycja rachunkowości jako nauki, która z góry determinuje wszystkie wynikające z niej stwierdzenia.

Zasada podwójnego zapisu – podwójne, ciągłe odzwierciedlenie zjawisk ekonomicznych, faktów i transakcji, z góry określonych przez zastosowanie podwójnego zapisu w rachunkach, tj. w tym samym czasie i na tę samą kwotę, dokonuje się zapisu obciążającego jeden rachunek i uznający drugi.

Zasada poufności – treść wewnętrznej informacji księgowej: tajemnica handlowa organizacji, za ujawnienie i uszkodzenie jej interesów grozi odpowiedzialność prawna.

Zasada memoriałowa (umowne fakty działalności gospodarczej) opiera się na fakcie, że wszystkie transakcje są rejestrowane w momencie ich powstania, a nie w momencie zapłaty i odnoszą się do okresu sprawozdawczego, w którym transakcja została wykonana.

Zasada obiektywizmu (rejestracji) polega na tym, że wszystkie transakcje gospodarcze muszą być odzwierciedlone w księgowości, być rejestrowane na wszystkich etapach księgowania, potwierdzane dokumentami towarzyszącymi, na podstawie których prowadzona jest księgowość.

Zasada okresowości ma na celu regularne, powtarzające się okresowo podsumowania bilansowe – sporządzanie bilansu i raportowanie za rok, pół roku, kwartał, miesiąc. Wymieniona zasada zapewnia porównywalność danych księgowych, pozwala po pewnym czasie na obliczenie wyników finansowych.

Pierwszeństwo treści nad formą oznacza, że zgodność z normami prawnymi i ekonomiczna możliwość zdarzeń gospodarczych powinna mieć pierwszeństwo przed formą uregulowaną w odpowiednich dokumentach regulacyjnych. Chociaż wymóg ten został zapowiedziany, w rzeczywistości jego realizacja wydaje się być bardzo problematyczna.

Koszty przyszłych okresów – to wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, ale dotyczące kolejnych okresów sprawozdawczych. W księgowości i raportowaniu są one rozliczane w wysokości faktycznie wydanych kwot. W bilansie są one odzwierciedlone w oddzielnej pozycji i podlegają odpisowi w sposób określony przez organizację (równomiernie, proporcjonalnie do ilości produktów itp.) W okresie, którego dotyczą.

Rentowność – to stosunek zysku do obrotu. Naliczany za określony okres (miesiąc, kwartał, rok). Mówi o tym, jak efektywny jest Twój biznes. Zwrot z aktywów (stosunek zysku do aktywów) jest zwykle porównywany z oprocentowaniem depozytów. Rentowność firmy musi być większa, aby uzasadnić ryzyko działalności przedsiębiorczej.

Saldo konta – różnica między kwotami wykazanymi w debecie i kredycie konta.

Saldo – to różnica między przychodami a odpisami. Pokazuje, ile pieniędzy w Twojej firmie lub na konkretnym koncie stało się mniej lub więcej. To jeszcze nie jest zysk!

Terminowość polega na natychmiastowym i terminowym dostarczaniu informacji kontrolerom i użytkownikom zewnętrznym. Opóźnienie w uzyskaniu informacji o realizowanych transakcjach gospodarczych nie pozwala na terminowy wpływ na proces zarządzania i sprawia, że jest on właściwie zbędny.

Koszt produktów (prace/usługi) – to kosztorys zasobów naturalnych, surowców, materiałów, paliw, energii, środków trwałych, zasobów pracy oraz innych kosztów ich wytworzenia i sprzedaży, wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktów (prace, usługi).

Księgi systematyczne – to księgi, które są ewidencjonowane w systemie kont księgowych, np. Księga Główna.

Porównywalność wskaźników finansowych z planowanymi realizuje jedną z ważnych funkcji księgowości – funkcję kontrolną. Wskaźniki księgowe powinny być porównywalne ze wskaźnikami biznesplanu, ponieważ z jednej strony ostatnie etapy prognozowania działalności organizacji zostały opracowane na podstawie wskaźników księgowych, a z drugiej strony uniemożliwia uzyskanie informacji o postępie planowanych wskaźników bez danych księgowych. Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, sporządzenie biznesplanu nie ma sensu.

Bezpieczeństwo polega na zapewnieniu poprzez zastosowanie szczegółowego planu kont (roboczego planu kont), który obejmuje wszystkie aspekty przemieszczania i przechowywania wartości materialnych i środków, bezpieczeństwa mienia organizacji. Ta funkcja jest wzbogacona o obiektywne prowadzenie finansów i terminową inwentaryzację.

Sprawozdawczość specjalna obejmuje zestaw określonych wskaźników. Organizacje przygotowują raporty dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatków z tych składek, deklarację podatku od nieruchomości itp.

Standaryzacja dokumentów – ustanowienie jednakowych (standardowych) rozmiarów formularzy tego samego rodzaju dokumentów, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie papieru podczas drukowania dokumentów, zmniejszają jego marnotrawstwo. Ponadto standaryzacja ułatwia przetwarzanie dokumentów oraz archiwizację dokumentów.

Raportowanie statystyczne – to system wskaźników ilościowych i jakościowych charakteryzujących pracę organizacji przez określony czas w celu identyfikacji zjawisk, procesów i ich skutków typowych i masowych

Rachunkowość statystyczna odzwierciedla i podsumowuje zjawiska masowe i ich zależności w działalności finansowej i gospodarczej organizacji, życiu publicznym i przyrodzie. Jest ściśle związana z innymi rodzajami rachunkowości biznesowej, wykorzystuje dane operacyjne i księgowe, posiada własne specjalne techniki gromadzenia danych (spisy, ankiety, sondaże) oraz sposoby ich przetwarzania (grupowanie, podsumowania, obliczanie różnych wskaźników: średnie, indeksy, współczynniki korelacji itp.). Dane statystyczne są wykorzystywane do analizy ekonomicznej i prognozowania na bieżące i przyszłe okresy w kontekście poszczególnych organizacji, regionu gospodarczego i kraju. Statystyka nie ogranicza się odzwierciedleniem procesów produkcji materialnej. Obejmuje wszystkie aspekty życia gospodarczego i społecznego, pokazuje wielkość i skład populacji, zgony i urodzenia, materialny i kulturowy poziom życia ludzi; pozwala na przeszacowanie środków trwałych, ujawnia procesy inflacyjne, zjawiska życia politycznego kraju itp.

Pozycją bilansu jest wskaźnik (wiersz) aktywa i pasywa bilansu, który charakteryzuje określone rodzaje majątku, źródła jego powstania oraz zobowiązania firmy.

Pożyczka – to pożyczanie pieniędzy za opłatą.

Rachunek księgowy – to sposób grupowania podobnych ekonomicznie rodzajów funduszy, źródeł i procesów.

Teoria rachunkowości – to nauka badająca teoretyczne, metodologiczne podstawy rachunkowości i dająca praktyczne zalecenia dotyczące organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Dokładność – jest nieodłącznym wymogiem rachunkowości, ponieważ wynika z jego wyróżniających się cech – rejestracja dokumentacyjna i ciągła rejestracja zdarzeń gospodarczych przez osoby, odpowiedzialne za ich realizację.

Rachunkowość zarządcza – rachunkowość finansowa dla właściciela. Głównym zadaniem jest dostarczenie informacji właścicielowi lub liderowi firmy, aby pomóc im w podejmowaniu na czas decyzji zarządczych, które mają wpływ na rozwój firmy.

Rachunkowość finansowa – rachunek finansów w przedsiębiorstwie. Dzieli się na zarządzanie i księgowość. Jest to system zbierania informacji księgowych, który zapewnia księgowanie i rejestrację operacji gospodarczych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych. Dane ze sprawozdań finansowych są wykorzystywane wewnętrznie przez menedżerów na różnych szczeblach oraz przez użytkowników zewnętrznych (inwestorów, pożyczkodawców, banków, organów podatkowych i finansowych itp.). Rachunkowość finansowa obejmuje znaczną część rachunkowości, gromadzi informacje o majątku i pasywach organizacji – wartości niematerialne, środki trwałe, mienie dzierżawione, inwestycje finansowe, aktywa i pasywa obrotowe organizacji, środki pieniężne, kapitał, fundusze i rezerwy, zysk i strata itp.